Podmínky používání

Na této výukové platformě vyprávějí lidé přeživší nacistickou perzekuci o svých osobních zkušenostech. Při jejím používání vždy dbejte na osobnostní práva respondentů. Údaje z platformy používejte jen pro vzdělávací, výukové a výzkumné účely a nezveřejňujte je na jiných místech na internetu.

Podmínky používání výukové platformy
„Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“

Pro používání výukové platformy „Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ se musíte zaregistrovat a přijmout následující uživatelské podmínky.

1. Obecné informace

Výuková platforma „Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ (krátce „výuková platforma“) je dána k dispozici na internet organizacemi Živá paměť, o. p. s., Praha, a Svobodná univerzita Berlín / Freie Universität Berlin (krátce „provozovatelé“) za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost / Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.

Výuková platforma obsahuje životopisné rozhovory s bývalými nuceně nasazenými, úkoly a texty, a také fotografie a dokumenty, které tyto rozhovory a úkoly doplňují (dále jen „obsahy“).

2. Účel použití výukové platformy

Výuková platforma je k dispozici pro vzdělávací, výukové a výzkumné účely nebo pro plnění srovnatelných veřejných zadání všem osobám a institucím, které – pokud jsou k tomu provozovatelem vyzváni – prokážou oprávněný zájem. V prvé řadě však má výuková platforma umožnit vyučujícím zprostředkovat její obsahy.

Při používání výukové platformy musí uživatel stále dbát na dodržování osobnostních práv dotazovaných pamětníků.

3. Ochranná práva

Výuková platforma je chráněna autorskými a osobnostními právy zejména dotazovaných pamětníků, tazatelů, nadace a provozovatele. Metadata, materiály a dokumenty výukové platformy a příslušný software jsou chráněny zejména autorskými, popř. uživatelskými právy provozovatele.

4. Registrace a založení uživatelských účtů

K používání výukové platformy je nutná registrace na jméno na domovské stránce platformy. Přihlásit se smějí jen osoby, které chtějí výukovou platformu používat pro účely uvedené v bodě 5. Přístupové údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám. V případě zneužití je provozovatel oprávněn uživatelský účet zablokovat a popř. zahájit další právní kroky.

Pokud je uživatelem učitel, může v rámci svého účtu založit pro své žáky zvláštní uživatelské účty (dále „žákovské účty“). Vyučující zakládají žákovské účty vůči provozovateli anonymně, tedy bez použití osobních dat žáků. Žák si při prvním použití účtu změní heslo, takže učitel se může podívat na jednotlivé výsledky jeho práce jen po pozvání žákem. Před přidělením žákovského účtu vysvětlí vyučující žákům podmínky používání výukové platformy, zejména s ohledem na stávající autorská a osobnostní práva a s tím související uživatelská omezení.

5. Přípustné použití

Výuková platforma a její obsahy smějí být používány pouze pro vzdělávací, výukové a výzkumné účely zejména učiteli a žáky, ale také studenty, vědci, výzkumnými institucemi a dalšími výzkumnými a veřejnými zařízeními. Uživatelé mají k dispozici vedené rozhovory (pokud jsou k dispozici v obraze a zvuku), přepisy rozhovorů, překlady, biografie, fotografie a dokumenty. Pokud jsou používány k výše uvedeným účelům, je přípustným použitím např. vytištění textů a obrázků z výukové platformy nebo jejich předložení pro účely vyučování a učení. Není dovoleno obsahy nad tento rámec rozmnožovat, postupovat je třetím osobám, měnit je nebo je sdílet na internetu nebo veřejně zpřístupňovat. Zákonné používání není těmito uživatelskými podmínkami dotčeno.

6. Osobnostní práva a zákaz použití

Při používání výukové platformy musí uživatel stále dbát na to, aby byla dodržována osobnostní práva dotazovaných pamětníků a nebyly šířeny jejich údaje zasluhující ochranu, popř. nebyly ohroženy jejich zájmy. Zneužívání obsahů, hanobení obětí nacismu, popírání nacistických zločinů, podněcování k nenávisti, propagace nacistických nebo nacionalistických předsudků apod. jsou zakázány.

7. Odpovědnost

Uživatel zaručuje, že jím používané obsahy budou používány jen v rámci výukové platformy. Je povinen učinit veškerá potřebná opatření, aby zabránil jejich zneužití třetími osobami. Uživatel bude provozovatele v případě zneužití ihned informovat a podporovat ho při soudním nebo mimosoudním uplatňování jeho práv, poskytovat nutné informace, dokumenty, podklady atd.

8. Vyloučení odpovědnosti

Nároky na náhradu škody vůči provozovateli jsou nezávisle na právním důvodu vyloučeny, ledaže provozovatel, jeho zákonní zástupci nebo pověřenci jednali úmyslně nebo hrubě nedbale. Výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí pro nároky na náhradu škody, které vyplývají z újmy na životě, těle, zdraví nebo z převzetí záruky za jakost nebo ze záludného zamlčení nedostatků provozovatelem. Nadace a provozovatel nejsou odpovědni za vyjádření, která jsou činěna v rozhovorech.

9. Rozhodné právo a závěrečná ustanovení

Platí německé právo. Místo plnění a výlučná soudní příslušnost je, pokud je to ze zákona přípustné, Berlín. Provozovatel si vyhrazuje změnit, popř. doplnit tyto Podmínky používání s účinností pro budoucnost.

Informace k ochraně dat

Živá paměť, o. p. s., a Svobodná univerzita Berlín (poskytovatelé) společně provozují výukovou platformu „Příběhy pamětníků ve výuce“ archivu „Nucená práce 1939–1945. Vzpomínky a historie“ (dále: výuková platforma). K tomuto účelu musejí zpracovávat některé osobní údaje. Zde se striktně omezíme na technické nezbytnosti a budeme se držet zákonných předpisů.

Osobní údaje jsou zapotřebí, aby Vás autorizovaly pro používání platformy a pro interní správu uživatelem. Mimo to jsou data používána pouze pro vytváření přístupových statistik za účelem optimalizace výukové platformy. Osobní údaje jsou zpracovávány jen tehdy, pokud máme k dispozici souhlas uživatele nebo pokud nám to povoluje zákon. Důležité pro nás je, abyste rozuměli tomu, proč jsou která data zpracovávána a pro co jsou používána.

1. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které jsou používány k tomu, aby Vás identifikovaly. Patří k nim informace jako Vaše jméno, Vaše poštovní nebo IP adresa (pokud není anonymizovaná) a e-mailová adresa. Informace, které nemají souvislost s Vaší identitou (jako např. anonymní log files, v nichž jsou protokolovány použité typy prohlížečů), k nim nepatří.

2. Používání výukové platformy

Vaše IP adresa, stránka, ze které nás navštívíte, datum, hodina, Vámi používaný operační systém a Vámi používaný prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Opera atd.) jsou k Vám přiřazeny jako k uživateli poté, co jste se na platformě zaregistrovali. Sběr a používání těchto dat slouží pouze k vyhodnocení pro statistické účely (jako je analýza chování uživatelů, jaká stránka je navštěvována, jaké jsou používány vyhledávače atd.), a tím ke zlepšení nabízených služeb. Přijetím ustanovení o ochraně dat souhlasíte s tímto popsaným zpracováním dat.

3. Kdo ukládá údaje?

Vámi předané osobní údaje poskytovatelé elektronicky sbírají, používají a ukládají v datovém centru Svobodné univerzity Berlín. Nejsou poskytovány třetím osobám, pokud nemáme Vaše svolení nebo nejsme povinni či oprávněni poskytnout je třetím osobám ze zákona (např. z důvodu trestního stíhání, v případě podezření z plagiátorství nebo jiného porušení autorského práva).

4. Zpracování registračních údajů

Trvale – tedy alespoň po dobu Vaší registrace (smazání údajů – viz níže bod 6) – poskytovatelé uchovávají osobní údaje nezbytné pro využívání našich služeb a také Vámi zvolená uživatelská jména a hesla. Jde o údaje, které musíte uvést při své registraci do platformy, tedy oslovení, Vaše křestní jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, povolání a údaje o Vaší škole nebo instituci, a také uživatelská jména a hesla.

Vaše registrační údaje jsou zpracovávány pro účely správy uživatele, pokud je to nutné, pro využití naší nabídky z Vaší strany, popř. pro naši nabídku, tedy především pokud je musíme použít, abychom Vás kontaktovali ohledně používání služby nebo s Vámi o ní komunikovali. Také případně použijeme Vaše registrační údaje (především e-mailovou adresu), abychom Vás informovali o tomto nebo jiných internetových online službách Svobodné univerzity Berlín resp. obecně o nabídkách Centra pro digitální systémy (CeDiS), např. kvůli uživatelským evaluacím nebo technickým úpravám/vylepšením této nebo jiné internetové online služby Svobodné univerzity Berlín. Přijetím těchto ustanovení o ochraně dat souhlasíte s popsaným zpracováním dat.

5. Zpracování uživatelských dat

Zpracováváme uživatelská data, která vznikají při používání výukové platformy. Potřebujeme je, abychom mohli výukovou platformu optimalizovat na základě analýzy chování uživatelů (včetně zadání v pracovních oknech) a datových toků. Jednotlivé akce se přiřazují k příslušným účtům. Pokud se pod Vašimi identifikačními údaji přihlásíte do výukové platformy a používáte funkce platformy, jsou v souladu s tím sbírána uživatelská data. Interně jsou protokolována zadání v pracovním okně a datum jejich vzniku, popř. poslední změny. Rovněž se pro tento vstup interně ukládá Vaše ID, které umožňuje Vaši identifikaci jako autora/autorky. Přijetím těchto ustanovení o ochraně dat souhlasíte se zde popsaným zpracováním dat.

6. Konec uživatelského vztahu

Pokud je Vaše registrace do výukové platformy ukončena, jsou veškeré osobní údaje nahrazeny pseudoznaky. Všechny osobní údaje jsou tak anonymizovány a mohou být v této anonymizované formě dále používány pro statistické výzkumy. Touto anonymizací uživatelských dat je Váš přístup do platformy zablokován. Vaši registraci na platformě můžete kdykoli ukončit a požadovat anonymizaci Vašich dat.
K tomuto účelu napište na následující kontaktní adresu:
mail@zwangsarbeit-archiv.de
CeDiS – Center für Digitale Systeme
„Zwangsarbeit 1939–1945“
Ihnestr. 24
14195 Berlin
Německo

7. Právo na odvolání

Každý uživatel má právo odvolat souhlas s používáním svých údajů podle bodů 2, 4 a 5 s účinností pro budoucnost e-mailem ve formě textu na adrese mail@zwangsarbeit-archiv.de. To vylučuje další používání výukové platformy.

8. Cookies

Stejně jako jiní poskytovatelé internetových služeb používáme tzv. cookies. Cookie je malý záznam, který se ve speciálních datových adresářích ukládá ve Vašem počítači. V cookies mohou být uloženy informace o Vaší návštěvě na naší webové stránce. Naše cookies však neobsahují žádné osobní údaje (jako IP adresy nebo přihlašovací údaje), nýbrž jen anonymní „Session-IDs“. Některé námi používané cookies zůstávají ve Vašem počítači, aby platforma rozpoznala Váš počítač při Vaší další návštěvě. Většina vyhledávačů (Internet Explorer, Firefox, Opera atd.) je standardně nastavena tak, že cookies akceptují. Můžete však na svém vyhledávači nastavit, aby cookies odmítal nebo si od Vás nejprve vyžádal potvrzení. Pokud cookies odmítnete, může dojít k tomu, že určité funkce výukové platformy už nebudete moci používat.

9. Informace

Na vyžádání Vám bezplatně poskytneme informace o údajích, které jsou uchovávány k Vaší osobě. Informace může být na Vaši žádost poskytnuta i elektronicky. Pošlete prosím Vaši žádost o informace písemně (s podpisem) na adresu:
CeDiS – Center für Digitale Systeme
„Zwangsarbeit 1939–1945“
Ihnestr. 24
14195 Berlin
Německo

10. Změna praxe týkající se ochrany dat

Vzhledem k neustálým změnám, zejména techniky, jsme nuceni si vyhradit, že čas od času změníme naši praxi týkající se ochrany dat, pokud to bude nutné. Takové změny Vám sdělíme na webové stránce www.nucenaprace.cz a budeme Vás – pokud to zákon předepisuje – žádat o souhlas se změnou uživatelské praxe. Pokud se změnami nebudete chtít vyjádřit souhlas, je na Vašem rozhodnutí, zda používání výukové platformy kdykoli ukončíte a Vaši registraci necháte smazat.